วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

กำลังพล จิตอาสาฯร่วมหน่วยงานรัฐและประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง พัฒนาแหล่งน้ำ “คลองผักกูด” บ้านมาบด้วน อ.ระโนด จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลตรี กฤษณ์  จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย นาย ไพโรจน์  ศรีละมุล นายอำเภอระโนด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน ของ สำนักงานพัฒนาภาค4 พร้อมหน่วยขึ้นตรง จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ “คลองผักกูด” ณ บ้านมาบด้วน หมู่ที่8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กิจกรรมประกอบด้วย การขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ ความยาว 2.5 กิโลเมตร กำจัดวัชพืช ปรับแต่งภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม

โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ได้มอบหมายให้ ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กำหนดพื้นที่เป้าหมาย  ในการสร้างแหล่งน้ำขึ้นใหม่ หรือพัฒนาแหล่งน้ำเดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับภัยแล้ง ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้ดำเนินการร่วมกับ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัด     นำร่อง ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพื่อปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำ  ตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม ดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเกษตร ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ โดยมีประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 425 ครัวเรือน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยขึ้นตรง สนับสนุน กำลังพลและยุทโธปกรณ์ รถขุดตักแขนยาว, เรือท้องแบน ในการจัดกิจกรรม โดยบูรณาการ ร่วมกับ อำเภอระโนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และประชาชนในพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา