วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “ธารรักธารน้ำใจสู่ชุมชน” เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “ธารรักธารน้ำใจสู่ชุมชน” เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ ที่ผ่านมา ได้นำสิ่งของสำหรับผู้ป่วยมาบริจาค เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนให้มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล เสียสละต่อชุมชนและสังคม เพื่อน ๆ ได้ส่งเสียงร้องให้กำลังใจ ก่อนเดินทาง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวเนาวรัตน์ ธีระพัชรรังสี อธิการิณีโรงเรียน นางสาวศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ โดยมีนางสาวผกามาศ มาสอน รองผู้อำนวยการและที่ปรึกษานำตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนอนุบาลและตัวแทน SSYV (เยาวชนอาสาสมัคร) นำของบริจาคสำหรับผู้ป่วยและผู้พักอาศัย ณ อาคารเย็นศิระ (วัดโคกนาว อรรถกระวีสุนทร) งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล เสีลสละต่อชุมชนและสังคม

กินกรรม “ธารรักธารน้ำใจสู่ชุมชน” ได้นำสิ่งของจากบุคลากรครู ผู้ปกครองจากน้อง ๆ มามอบให้กับผู้ป่วยและผู้พักอาศัย ณ อาคารเย็นศิระ (วัดโคกนาว อรรถกระวีสุนทร) งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เพื่อจะได้ใช้บรรเทาเบื้องต้น เนื่องในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา เด็ก ๆ ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 16 คน มาเป็นตัวแทนเพื่อน ๆ ม.ปลาย และอนุบาล ร่วมกับอาสาสมัคร ตัวแทนกลุ่ม SSYV (เยาวชนอาสาสมัคร) จุดประสงค์ของทางโรงเรียน เพื่อต้องการให้เด็ก ๆ ได้ฝึกใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์