วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

ฉก.สันติสุขจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตาดีกาตันหยงดาลอ จ.ปัตตานี

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตันหยงดาลอ บ้านจาบังโต๊ะกู หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดย ชุดสันติสุขที่ 102 ร่วมกับ ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 111 ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตาดีกาตันหยงดาลอ ในเรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโรคที่มาจากยุงลาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด ตลอดจนยกตัวอย่าง ถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงรักษา สืบสาน และต่อยอด มาจากรัชกาลที่ 9 ในการดูแลพสกนิกรชาวไทยทั่วแผ่นดิน โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้