วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ทน.สงขลาร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง ครั้งที่ 6

วันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมคชคีรี สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาลนครสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายรัฎฐา เนตรสว่าง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสงขลา นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง และผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ

โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และความตื้นเขินคลองสำโรง จังหวัดสงขลา ตลอดจนการจัดระเบียบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และอื่น ๆ ริมคลองสำโรง