วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ทม.ควนลังจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี “ชาวควนลังสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา นำพาสู่สังคมอุดมสุข ” ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่18 มีนาคม 2566ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลังโดยมี นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,คณะกรรมการชุมชน,อาสาสมัครแกนนำสุขภาพ เทศบาลเมืองควนลัง,คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา,เจ้าหน้าที่, นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติฯตลอดด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

การจัดการแข่งขันในครั้ง ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างนักกีฬาให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นำไปสู่การลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติดด้วยการเล่นกีฬาตลอดจนเป็นการส่งเสริม ให้เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2566มีนักกีฬาจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง จำนวน 41 ชุมชน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดให้มีการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

ฟุตบอลประชาชนทั่วไป

ฟุตบอล 7 คน อายุ 40 ปี ขึ้นไป

เชปักตะกร้อประชาชนทั่วไป

เชปักตะกร้อ อายุ 40 ปีขึ้นไป

เชปีกตะกร้อ อายุ 50 ปีขึ้นไป

เปตองคู่ประชาชนทั่วไป

กีฬาพื้นบ้าน

และกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด

โดยได้ทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไป ฟุตบอล 7 คน อายุ 40 ปี ขึ้นไป เซปัตะกร้อ ไปก่อนแล้วเพื่อนำคู่ชิงชนะเลิศมาทำการแข่งขันในวันนี้ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

นายกเทศมนตรีกล่าวว่าตามที่เทศบาลเมืองควนลังร่วมกับชุมชน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเพณีเป็นประจำทุกปีนั้น ปีนี้นับเป็นปีที่ 17ของการจัดการแข่งขัน โดยในปีนี้อาจกล่าวได้ว่า สนามกีฬาเนินขุมทองเป็นสนามที่มีความพร้อมในระดับหนึ่ง ในอนาคตคาดว่าจะพยายามพัฒนาสนามกีฬาเนินขุมทองเป็นแหล่งรวมของเด็ก เยาวชนและประชาชนด้านการออกกำลังกาย เล่นกีฬาที่พบปะสังสรรค์ของทุกคนเพื่อทำกิจกรรมที่ดีๆและเป็นประโยชน์ในนามเทศบาล จะพยายามสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา รู้จักกฎ กติกา มารยาท เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย มีบุคลิกภาพและสุขภาพที่ดี

นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้มีความถนัด และมีความสามารถทางด้านการกีฬาประเภทต่างๆ ได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเพื่อพัฒนาสู่การแข่งขันกีฬาในระดับท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน