วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

ทม.ควนลังประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันนี้ (27 ก.พ. 66) เวลา 13.30 น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมส้มโอหอมควนลัง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง โดยมี นายบุญธรรม วรรณเพชร เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 “ชาวควนลังสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา นำพาสู่สังคมอุดมสุข” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง เพื่อให้เยาวชน และประชาฃนในพื้นที่ตำบลควนลัง ได้ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง โดยมีการประกวดขบวนพาเหรดและกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทดังนี้ 1 กีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไป วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 25662. กีฬาฟุตบอล 7 คน อายุ 40 ปีขึ้นไป วันที่ 15 , 18 มีนาคม 25663. กีฬาเซปักตะกร้อ วันที่ 13 , 18 มีนาคม 25664. กีฬาเปตองคู่ประชาชนทั่วไป วันที่ 17 – 18 มีนาคม 25665. กำหนดพิธีเปิด – ปิด และกีฬาพื้นบ้าน วันที่ 18 มีนาคม 2566