วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

ทหารพราน 22 จัดกิจกรรม “เสาธง 5 นาที” พร้อมมอบธงชาติไทยผืนใหม่ ทดแทนผืนเก่าที่ชำรุด และจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้า” ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้สูงอายุ พร้อมมอบยาเวชภัณฑ์ แนะนำการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2208 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับคณะครูและนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมร่วมทำกิจกรรม “เสาธง 5 นาที” ณ โรงเรียนแสงเมตตาวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นำนักเรียนร้องเพลงชาติ เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และบทเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน อยู่ในกรอบของกฎหมาย เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างสรรค์สังคมไทย และเทิดทูนในสถาบัน เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง ระหว่างประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

ขณะเดียวกัน กองร้อยทหารพรานที่ 2201 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ เนื่องจากเข้าฤดูฝน ให้ระวังโรคไข้เลือดออก พร้อมกันนี้หน่วยได้มอบยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระในการเดินทางไปพบแพทย์ รวมทั้งยังได้ให้กำลังใจและสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่