วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

“ทหารพราน 44” ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ขยายผล “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบฯ” และต่อยอดสู่ความยั่งยืนในอนาคต

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วยในส่วนของ “ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ” ร่วมกับ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสารวัน ช่วยกันพัฒนา และปรับปรุงพื้นที่ ในการดำเนินงานด้านเกษตรชุมชนแบบฟื้นฟู ภายใต้ “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” (แบบขยายผล)

โดยใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน/นักเรียนในการศึกษา และพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยได้ดำเนินการฯ ณ แปลงเกษตรฯ โรงเรียนบ้านสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี