วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมกับศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดสงขลา ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคลองหอยโข่ง มณฑลทหารบกที่ 42 กองพลพัฒนาที่ 4 กองบิน 56 เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ร่วมทำความสะอาดพื้นที่อาคารอเนกประสงค์

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.00 น.) นายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาด (Big Cleaning) บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยในวันนี้ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดสงขลา ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคลองหอยโข่ง มณฑลทหารบกที่ 42 กองพลพัฒนาที่ 4 กองบิน 56 เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ร่วมทำความสะอาดพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับจังหวัดสงขลา/ศอ.จอส.พระราชทาน ได้จัดทําแผนการจัดกิจกรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาด (Big Cleaning) บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 8 ครั้ง ก่อนและหลังเที่ยวบินฮัจย์ช่วงขาไปและขากลับ โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประกอบด้วย กิจกรรมฉีดล้างพื้น เก็บกวาดขยะมูลฝอย เป็นต้น