วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

นักศึกษา “เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 8 รางวัลความสำเร็จ แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ เครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 8

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา คว้า 8 รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 โชว์ผลงานกวาด 4 รางวัลชนะเลิศ แข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร แข่งขันนำเสนอวิจัยปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา และแข่งขันทักษะประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงผลการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ในงานประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ว่า งานในครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 18-26 กุมภาพันธ์ 2566 และรูปแบบออนไซต์ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 I มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.ภูเก็ต) ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก และมหาวิทยาลัยเครือข่าย (เจ้าภาพร่วม) กว่า 15 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยในการแข่งขันครั้งนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา สามารถคว้ามาได้ 8 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ซึ่งรางวัลชนะเลิศ 4 รางวัลได้จากการแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันนำเสนอวิจัย ปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา สาขาด้านพืชศาสตร์ การแข่งข้นนำเสนอวิจัย ปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา สาขาวิชาประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร และการแข่งขันนำเสนอวิจัย ปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวบาล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอวิจัย ปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา สาขาด้านพืชศาสตร์ และ รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สำหรับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร นายทิตย์ธิพงศ์ ประเสริฐศิลป์ และ นายกันติยศ ทองเต็ม จากผลงานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เจลบีดเชื้อ Bacillus megaterium ต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศเชอรี่นศทีน โดยมี ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีมนักศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร นายอัดนีน ไมมะหาด  และ นายอนุสรณ์ แซ่ชั้น จากผลงานนวัตกรรม การพัฒนาปุ๋ยยูเรียเคลือบละลายช้าโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกวางตุ้งฮ่องเต้ ควบคุมดูแลโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนำเสนอวิจัย ปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา สาขาด้านพืชศาสตร์ นายอภิสิทธิ์ เล๊าะล่อ และ นายชานนท์ ถวายเทียน จากผลงานเรื่อง ผลของกระถางเพาะกล้าอินทรีย์ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกจินดาแดง ควบคุมดูแลโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนำเสนอวิจัย ปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา สาขาวิชาประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายอาทิตย์ ย่าแหม และ นางสาวอิศรา ดอกพุฒ จากผลงานเรื่อง อิทธิพลของอาหารต่ออัตราการเพิ่มจำนวนของโคพีพอด โดยมี อาจารย์ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ และ รศ.นฤมล อัศวเกศมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนำเสนอวิจัย ปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวบาล นายธวัชชัย เกิดสวัสดิ์ นายฐานานุศักดิ์ มณีเนียม นายเพชรธันวา สุขกระโถ นางสาวพลอยไพลิน เยาว์แสง และ นายสมบูรณ์ อาสากิจ จากผลงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของพัดลมดูดอากาศและความเร็วลมในโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อระยะรุ่น ควบคุมดูแลโดย อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอวิจัย ปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา สาขาด้านพืชศาสตร์ นางสาวณัฐธิดา หนูดำ และ นางสาวณัฐธิฌา ศรีกลิ่น จากผลงานเรื่อง ผลของการแช่น้ำต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจร ควบคุมดูแลโดย อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงค์

 รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายอาทิตย์ ย่าแหม และนางสาวชลธารทิพย์ จารุตัน ควบคุมดูแลโดย รศ.นฤมล อัศวเกศมณี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นางสาวสิราวรรณ จันทร์แก้ว ควบคุมดูแลโดย ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร