วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

บริษัท คิดพร้อมทำ จำกัดนำหน่วยงานรัฐและสือมวลชนเยี่ยมชมการทำงานและตรวจสอบระบบ

บริษัท คิดพร้อมทำ จำกัดนำหน่วยงานรัฐและสือมวลชนเยี่ยมชมการทำงานและตรวจสอบระบบป๊อกแท้งค์( POG Tanks)

วันที่ 19 ก.ย.2562ที่ระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลตำบลคูเต่า หมู่ที่6 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงชลาบริษัท คิดพร้อมทำ จำกัดนำหน่วยงานรัฐและสือมวลชนเยี่ยมชมการทำงานและตรวจสอบระบบป๊อกแท้งค์( POG Tanks)ได้ช้อสรุปดังนี้

คําถามที่ ๑. ขอทราบแนวคิดที่มาของ นวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ (The Next Water Innovations) มีความแตกต่างจากระบบประปาทั่วไปอย่างไร

    POG Tanks เป็นนวัตกรรมเพื่อเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อให้ประชาชนในชนบท มีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำอุปโภค ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันกับประชาชนที่อยู่ในแหล่งที่เจริญแล้ว พัฒนาน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานครบทุกหมู่บ้าน เพราะน้ำประปาถือเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชุมชนนั้นๆ ทั้งความต้องการใช้พื้นที่มากที่มีความยุ่งยากในการก่อสร้าง ที่ต้องใช้แรงงานและผู้ชำนาญการเฉพาะทางทำงาน ต้องมีเครื่องมือเครื่องจักรกลหนัก และผู้ควบคุมการก่อสร้างที่มีประสบการณ์ที่เข้าใจระบบประปาโดยเฉพาะ และที่สำคัญใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างนาน อีกทั้งต้องใช้งบประมาณมากในการซ่อมบำรุงรักษา  จากปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น บริษัทคิดพร้อมทำจำกัด จึงออกแบบ วิจัยพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็กไม่เกิน 10 ลบ.ม. / ชั่วโมง โดยใช้ชื่อระบบว่า ป๊อกแทงค์ (POG TANKS) เพื่อขจัดความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆของการก่อสร้าง การจัดการระบบ และการซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำประปา ก่อส้างเสร็จภายใน 4เดือน ดูแลระบบ ซ่อมบำรุงง่าย ในขณะเดียวกันก็ให้คุณภาพน้ำที่ดี ตามมาตรฐาน WHO ที่สากลยอมรับ
ป๊อกแทงค์ได้รวมเอากระบวนการในการผลิตน้ำประปามาไว้ด้วยกันด้วยหลักการ All in one เช่นการรวมขั้นตอนการเติมอากาศ การกวน การตกตะกอน การกรอง และการระบายก๊าซอันตราย มาไว้ด้วยกันในอุปกรณ์ชิ้นเดียว ทำให้การก่อสร้าง การติดตั้งระบบ และการจัดการดูแลรักษา ง่ายและคล่องตัวขึ้น ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบเดิม คำว่า POG Tanks มาจาก Put On the Ground  (ยกทุกอย่างมาไว้บนดิน)

คําถามที่ ๒. นวัตกรรมมีความสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐและเอกชนอย่างไร

รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย โดยนโยบายรัฐบาล กล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย จะได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี และให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยระหว่างภาครัฐและเอกชนได้จริง

คําถามที่ ๓. แนวทางการดูแลและบริหารจัดการหลังจากการติดตั้งระบบ POG TANKS

ระบบป๊อกแท้งค์ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งาน และดูแลรักษาได้ง่าย อายุการใช้งานที่นานขึ้นเช่นระบบกรองแบบ Up Flow ทำให้ตะกอนไม่อุดตันและยืดอายุใช้งานสารกรอง การล้างทำความสะอาด Back Wash ทำได้ง่ายจากระบบวาล์วรวมศูนย์ จุดเด่นที่แตกต่างจากระบบเก่าคือบริษัทฯได้วางแนวทางการเข้าซ่อมเมื่อระบบมีปัญหาภายใน 48 ชั่วโมงนอกเหนือการเข้าซ่อมบำรุงระบบทุกๆ 6 เดือน ในระยะเวลารับประกัน 2 ปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ชาวบ้านจะได้ใช้น้ำสะอาดตลอดเวลา