วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานและร่วมบรรยายในกิจกรรม การวางแผนการเงินในหัวข้อ “พอเพียงสร้างชีวิต”

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 (เวลา 10.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานและร่วมบรรยายในกิจกรรม การวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ในการน้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ในการนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา ทหญ. กำหนดจัดบรรยายพิเศษการวางแผนการเงิน ในหัวข้อ “พอเพียงสร้างชีวิต” โดยเชิญ นางสาวสุนิษา สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้ความรู้และมีการจัดการบริหารวางแผนการเงินในยุคปัจจุบัน สามารถดำรงตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่