วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มทภ.4 ลงพื้นที่ติดตามภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และ หน่วยเฉพาะกิจยะลา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ทั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ตลอดจนหารือปัญหาข้อขัดข้องในห้วงที่ผ่านมา เน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ และความรับผิดชอบของแต่ละส่วน บูรณาการการมีส่วนร่วม ทหาร ตำรวจ กำลังภาคประชาชนประจำจำถิ่นอย่างครอบคลุม โดยมี ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในวันนี้

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ดี ปิดช่องว่างของการปฏิบัติให้ได้ โดยไม่ลืมเกาะติดงานด้านการข่าวที่จะต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอ ซึ่งการปฏิบัติทั้งหมดนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของเจ้าหน้าที่รัฐ พื้นที่ตั้งหน่วย พื้นที่เมือง ชุมชน หน่วยงานราชการ และประชาชน ตามนโยบายการควบคุมพื้นที่ และการบังคับใช้กฎหมาย พื้นที่ปลอดเหตุ และประชาชนปลอดภัย “ยึดหลักการเมืองนำ การทหารตาม” ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในภารกิจโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งหน่วย และกำลังพลต้องเข้าใจการดำเนินงานและสร้างความร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วน เป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเช่นกัน

ในส่วนของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นอกเหนือจากภารกิจหลักในการควบคุมพื้นที่ตามแผนงานแล้ว ยังต้องมีภารกิจสำคัญอีกด้านคือ การควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่รอยต่อ พื้นที่ป่าภูเขา ทางลำน้ำ ทางทะเล ที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยกำชับกำลังพลหมั่นตรวจตรา สกัดกั้น สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ทั้งการหลบหนีเข้าเมือง ขนย้ายสิ่งผิดกฎหมาย และยาเสพติดในทุกจุด ทุกพื้นที่

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ได้เน้นย้ำหน่วยในวันนี้ เนื่องจากในห้วงสัปดาห์หน้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของพี่น้องไทยพุทธ ที่จะต้องเดินทางปฏิบัติศาสนกิจไปในพื้นที่ต่างๆ ถนนเส้นไหนมีความเสี่ยง ชุมชนไหนที่เปราะบางให้หน่วยไปควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องไทยพุทธอีกด้วย