วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมสืบสานภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมสืบสานภาษาไทย ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษา

อาจารย์ชนางลักษณ์ ขุนทอง หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบสานภาษาไทย” จัดขึ้น ณ หอประชุม 1 มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ เปิดเผยว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มีความรู้ความเข้าใจ กล้าแสดงออกทางภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามยุคสมัย และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทางหลักสูตรฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงการอนุรักษ์ภาษาไทย จึงได้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและความเป็นไทยในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมไทยที่หลากหลาย โดยปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม และสื่อสารภาษาไทยผ่านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างรู้เท่าทัน และตระหนักถึงการอนุรักษ์ภาษาไทยที่ดีงาม

อาจารย์ชนางลักษณ์ กล่าวว่า ภาษาไทยมีความสำคัญยิ่ง คือ เป็นภาษาประจำชาติและเป็นวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป ด้วยความสำคัญดังกล่าวทำให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนปลูกฝังความเป็นไทยในด้านภาษาให้กับเยาวชนในหลากหลายด้าน รวมทั้งมีวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภาษาไทย ท่ามกลางกระแสสังคมที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการสื่อสารทางภาษา ทั้งการพูดและการเขียนภาษาไทย ทำให้ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ควรติดตามและเฝ้าระวังการใช้ภาษาไทยอย่างใกล้ชิดของคนในสังคม ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภาษาในยุคปัจจุบัน และเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นอกจากนั้น ภายในงานมีนำเสนอผลงานการแสดงทางภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ของทางหลักสูตรฯ การบรรยายในหัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” โดย อาจารย์วรวรรณ สุขใส  หลักสูตรภาษาไทย กิจกรรมแต่งกลอนสด ประกวดโต้วาทีประชัน ประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมนำเสนอผลงานนิทรรศการสืบสานภาษาไทย โดยมีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มรภ.สงขลา เข้าร่วมจำนวน 158 คน