วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา จัดอบรม “การสร้างผลงานทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

มรภ.สงขลา จัดอบรม “การสร้างผลงานทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” เทียบเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภา มรภ.พระนคร ถ่ายทอดความรู้ หวังช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลงานหลายด้าน สามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรม เรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 120 คน

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ มรภ.สงขลา มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลงานทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และสามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสายวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลงานหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทของผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. จึงนำมาสู่การจัดอบรมในครั้งนี้

ด้าน รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย กล่าวว่า มรภ.สงขลา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมแนวทางหนึ่ง สะท้อนให้เห็นความเชี่ยวชาญ ความลุ่มลึกทางวิชาการของคณาจารย์ โดยปัจจุบันผลงานทางวิชาการมีหลายประเภท มรภ.สงขลา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลงานด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของงมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SustainabLe Development Goals : SDGs) ในการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต