วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ต้อนรับคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ ที่สนใจ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง นำโดย ผศ.ดร.สาลี อินทร์เจริญ หัวหน้าหลักสูตรฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมวิชัย รัตนากีรณวร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

สำหรับประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. ระบบงานทะเบียนและประเมินผล 2. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ระบบงานห้องสมุด และ E-Library และ 4. ระบบงานห้องปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน นอกจากนั้น ยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศทั่วไปของมหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการชั้น clinic อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (จำลอง)