วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “สาขาวิชาเกษตรศาสตร์” เป็นหลักสูตรแรกของไทย ได้รับการรับรองหลักสูตรการเรียนรู้ผลิตนักส่งเสริมเกษตรระดับ 5 และระดับ 6

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยได้รับการรับรองเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ผลิตนักส่งเสริมการเกษตรในระดับ 5 และระดับ 6 สอดคล้องความต้องการตลาดงาน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มรภ.สงขลา เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ผลิตนักส่งเสริมการเกษตรในระดับ 5 และระดับ 6 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI: Thailand Professional Qualification Institute) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในประเทศไทย เพื่อให้แรงงานในประเทศไทยมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมาตรฐานสากล

นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งการได้รับการรับรองนี้แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาวิชาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นผู้มีความรู้และทักษะในด้านการส่งเสริมเกษตรตามมาตรฐานระดับ 5 และระดับ 6 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านนี้

การได้รับการรับรองหลักสูตรฯ ดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสถาบันการศึกษาในการสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการทำงานในสายงานเกษตร โดยเฉพาะในบทบาทนักส่งเสริมการเกษตรที่มีความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรและชุมชนท้องถิ่น ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง Skill Mapping ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมาตรฐานสากล