วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

มรภ.สงขลา ส่งมอบ 31 เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ให้กลุ่มจะณะแบ่งสุข ใช้อนุรักษ์ในสภาพธรรมชาติ-เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

มรภ.สงขลา จับมือองค์กรเครือข่าย ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ 31 สายพันธุ์ ให้พิพิธภัณฑ์ข้าวชุมชนป่าชิง กลุ่มจะณะแบ่งสุข นำไปใช้อนุรักษ์ในสภาพธรรมชาติและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในนามคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ ซึ่ง มรภ.สงขลา โดยความร่วมมือของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้จำนวน 31 สายพันธุ์ ให้แก่ผู้รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ข้าวชุมชนป่าชิง ของกลุ่มจะณะแบ่งสุข เพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์ในสภาพธรรมชาติและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินการในกิจกรรมการสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง และการคัดสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้บริสุทธิ์ ณ แปลงนากลุ่มนาข้าวบ้านสวนใต้ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มาก่อนนี้ โดยมีกลุ่มเกษตรกรร่วมสร้างแปลงนาอนุรักษ์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้โครงการการรวบรวม ขยายพันธุ์ และจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์ พืชคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น พืชสมุนไพร และพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ตอนล่าง