วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มูลนิธิทนายกองทัพธรรมจัด โครงการถวายความรู้เรื่องกฎหมายและวิชาการ แก่พระสังมาธิการ พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด ประชาชน ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 4)

วันนี้ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 นนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
โครงการถวายความรู้เรื่องกฎหมายและวิชาการ แก่พระสังมาธิการ พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด ประชาชน ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 4)โดยจัดโครงการฯที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาคใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยมูลนิธิทนายกองทัพธรรม มีวัตฤประสงค์ ดูแล บำรุง รักษา พระพุทธศาสนา ป้องปราม กำจัดพุทธบริษัทสี่ ที่จะมาทำลายพระพุทธศาสนา และอีก 8 ข้อ เห็นว่า จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานและมูลนิธิทนายกองทัพธรรม เข้าไปแก้ไขปัญหาค้านพระพุทธศาสนา หลายคดี หลายเรื่อง ที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่า พระสังมาธิการพระภิกษุ สามเณร ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม พระธรรมวินัย มูลนิธิทนายกองทัพธรรม จึงจัดให้มีโครงการถวายความรู้เรื่องกฎหมายและวิชาการแก่ พระสังฆาธิการ พระภิกชุ สามเณร ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด ประชาชนทั่วประเทศ (ครั้งที่ 4) อันจะเป็นประโยชน์มากกว่า จะทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งขึ้น พระสังมาธิการ พระภิกษ สามเณรฯ จะได้มีองค์ความรู้ในค้านกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม และ พระธรรมวินัย เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการถวาย ความรู้ดังกล่าวเป็นประสบการณ์จริง ไม่ใช่เพียงแค่ในตำราเท่านั้น.