วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2562 เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 10 ต.ค. 62 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อทำการชี้แจ้งเกี่ยวกับแนวนโยบายการปฏิบัติงานและข้อราชการของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยก่อนวาระการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับรางวัลเทศบาลตำบลประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รับเงินรางวัล 5,000,000 บาท, องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทโดดเด่น รางวัลชมเชย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รับเงินรางวัล 2,000,000 บาท, และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป รางวัลที่ 2 ได้แก่ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับเงินรางวัล 3,000,000 บาท, และรางวัลผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) สังกัด เทศบาลเมืองสิงหนคร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกป่า สังกัด เทศบาลเมืองสิงหนคร, ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดอีมาดลดีด สังกัด เทศบาลเมืองสิงหนครและศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดอีมาดลอิสลาม สังกัด เทศบาลเมืองสิงหนคร

จากนั้นได้ติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดรวมถึงกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562, สลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2562, การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562, การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน สนใจการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดี

สำหรับจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยดำเนินการ โดยกำหนดจัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เส้นทางถนนชลาทัศน์ (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าววิทยา สันบู/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา