วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจ กำลังพล เน้นย้ำการปฎิบัติต้องไม่ประมาท สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส , เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 5 ด้านสำคัญตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่, กำลังพล , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ

จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เดินทางไปยัง กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 บ้านศรีพงัน ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้ง มอบแนวทางการปฏิบัติงานโดยจัดกำลังเสริมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเฝ้าระวัง ตลอดแนวตะเข็บชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน อีกทั้งได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของหน่วยในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำความห่วงใยจากแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และข้อสั่งการถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด, ภารกิจการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อบรรเทาความเดือดของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน พร้อมกำชับปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท หมั่นสอดส่องดูแลจุดเสี่ยงเพิ่มความเข้มงวดจุดล่อแหลมต่าง ๆ ระมัดระวังการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป