วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

อบจ.สงขลา จัดโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์

วันนี้ (6 ก.พ. 67) ที่บริเวณประตูระบายน้ำบ้านท่าเข็น ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชน พร้อมด้วยนายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน , ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ครู-นักเรียนโรงเรียนวัดหัวคุ้ง และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2,100,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาด 1.5-2.0 เซนติเมตร อายุ 26 วัน จำนวน 2,000,000 ตัว และพันธุ์ปูม้า ขนาด 0.5 เซนติเมตร อายุ 28 วัน จำนวน 100,000 ตัว ลงสู่ทะเลอ่าวไทย บริเวณประตูระบายน้ำบ้านท่าเข็น

จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงพันธุ์พันธุ์กุ้งแชบ๊วย และพันธุ์ปูม้า ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา จำนวน 950,000 บาท เพื่อผลิตพันธุ์กุ้งแชบ๊วยและพันธุ์ปูม้า จำนวนทั้งสิ้น 6,300,000 ตัว ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชน