วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบ่อปลาแสงฟ้า ผนึกกำลังพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านปศุสัตว์และอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบ่อปลาแสงฟ้า ผนึกกำลังผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านปศุสัตว์และอาหาร รองรับความต้องการภาคธุรกิจเกษตร     

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร นำโดย ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (Memorandum of Understanding : MOU) ร่วมกับบ่อปลาแสงฟ้า นำโดย นายบุญทรง มุณีแนม เจ้าของกิจการ และ นายสมคิด รัตนวงศ์ อดีตเกษตรจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ตลอดจนผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจเกษตร ปศุสัตว์ และอาหาร 

นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันทำบันทึกข้อตกลง