วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

เทศบาลนครสงขลาจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการใช้สื่อและการสร้างสื่อออนไลน์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 เทศบาลนครสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการใช้สื่อและการสร้างสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการการสร้างสื่อออนไลน์ในสตรีอย่างสร้างสรรค์ เป็นโดยมีนายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลนครสงขลา จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครั้งนี้

ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่องกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อและการสร้างสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ให้แก่กลุ่มสตรี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว