วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครสงขลา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลฯ

วันนี้ (11 มิถุนายน 2567) ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสงขลา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลา กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชน โดยมี นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลานายสวาท นายอำพล ธรรมปาโล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสงขลา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเครือข่ายภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม