วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ลงพื้นที่บริเวณถนนมนตรี 1 แจ้งผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าเคลื่อนย้ายแผงลอย เพื่อคืนพื้นที่ให้กับประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอยบริเวณตลาดพลาซ่า 1

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ลงพื้นที่บริเวณถนนมนตรี 1 แจ้งผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าเคลื่อนย้ายแผงลอย เพื่อคืนพื้นที่ให้กับประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอยบริเวณตลาดพลาซ่า 1 รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการก่อสร้างตลาดพลาซ่า 2 และขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนมนตรี 1 ข้างอาคารพลาซ่า 1 ซึ่งทำให้กีดขวางการจราจร ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างตลาดพลาซ่า 2 ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า พื้นที่ดังกล่าวทางเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้ประกาศให้พื้นที่เป็นพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใด ประกอบกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารพลาซ่า 2 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่จอดรถ สำหรับรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดพลาซ่า 1

เทศบาลนครหาดใหญ่จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ได้มีการเชิญผู้ประกอบการบริเวณในเต็นท์ ถนนมนตรี 1 มาประชุม ณ ห้องประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่เพื่อชี้แจ้งให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายรับทราบและตกลงจะย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. ได้เชิญผู้ประกอบการมาประชุมครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่ เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาเคลื่อนย้ายตามที่ตกลงไว้ และได้มีการรองรับผู้ประกอบการที่ต้องเคลื่อนย้ายแผงลอยจากที่เดิม โดยให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้า และสามารถขายสินค้าได้บริเวณพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ บริเวณข้างลานจัตุรัส ถนนมนตรี 1 ที่เทศบาลนครหาดใหญ่จัดไว้ให้

ต่อมาเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้แจ้งและตกลงกับผู้ประกอบการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ประกอบการรายใดเคลื่อนย้ายออก จึงได้มอบหมายฝ่ายนิติการดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือนให้เคลื่อนย้ายและแจ้งความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ โดยได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 17 ราย จำนวน 2 ครั้ง ตามหนังสือที่ สข 52101.2/ว.300 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และหนังสือที่ สข 52101.2/ว.323 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 และหลังจากส่งหนังสือแจ้งเตือนแล้ว มีผู้ประกอบการแสดงความจำนงให้ความร่วมมือในการคลื่อนย้ายจำนวน 3 ราย ได้มาลงทะเบียนรายชื่อที่งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง เทศบาลนครหาดใหญ่หลังจากนั้นได้มีการประชุมผู้ประกอบการอีกครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายปกครอง เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งได้มีการเชิญส่วนงานที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมทั้งตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ และผู้ประกอบการทั้ง 17 ราย เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้แจ้งแนวทางการบังคับใช้กฎหมายหากผู้ประกอบการไม่ทำการเคลื่อนย้ายออก

ขณะนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการให้ผู้ประกอบการทั้ง 17 ราย เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ผ่อนผันที่ทางเทศบาลได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อย และขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้ประชาชนชาวหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างสะดวก รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการ จากการก่อสร้างตลาดพลาซ่า 2 นั่นเอง