วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 24 ส.ค.66เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่,เลขานุการนายกเทศมนตรี,ที่ปรึกษาส่วนตัวนายกเทศมนตรี,ประธานสภาเทศบาล,รองประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง,ผู้อำนวยการสถานศึกษาเทศบาล,หัวหน้าส่วน/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในครั้งนี้