วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองควนลังจัดประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือนเนื่องจากใกล้สิ้นงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 นี้แล้ว

วันนี้ (13 ก.ย.66) เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในที่ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองควนลัง โดยมีนายบุญทัน วรรณเพชร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง สิบตำรวจเอกสุพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย เกตุทองสง รองปลัดเทศบาลเมืองควนลัง และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายทุกสำนัก/กองเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องสำคัญต่าง ๆ เนื่องจากใกล้สิ้นงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 นี้แล้ว และติดตามผลการปฏิบัติราชการของแต่ละสำนัก/กอง ภายในเทศบาลเมืองควนลัง โดยหัวหน้าส่วนราชการได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบเดือนที่ผ่านมา และกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนถัดไป ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ทั้งนี้ เพื่อให้งานราชการของเทศบาลเมืองควนลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อไป