วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

เปิดแล้ว ศูนย์ประสานงาน “ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น” นายกนัยพร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อ

วันที่ 2 ตุลาคม 2564ที่ศูนย์ประสานงานทีม  พัฒนาทุ่งขมิ้น ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อมจ.สงขลา นายธัชพล หวังชูแก้ว หรือ นายก นัย อดีตนายก อบต.ทุ่งขมิ้นหัวหน้าทีม พัฒนา ทุ่งขมิ้น ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.ทุ่งขมิ้น พร้อมด้วยทีมบริหารและว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.อบต.ทุ่งขมิ้น  ได้ฤกษ์เปิดที่ทำการศูนย์ประสานงานของทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น พร้อมชูสโลแกนของทีม “ชาวตำบลทุ่งขมิ้น ต้องมาก่อน” วิสัยทัศน์“มุ่งมั่นพัฒนา  แก้ปัญหาในท้องถิ่น” 

โดยคณะผู้บริหารของทีม พัฒนาทุ่งขมิ้น ประกอบด้วย นายธัชพล หวังชูแก้ว(นายกนัย) ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.ทุ่งขมิ้น,นายเศกสรร เพ็ชรมณี (รองเศก)รองนายกฯ  และนางดุสิดา ประสมพงศ์(รองกาญ) รองนายกฯ  นายสราวุธ สิณนุกูล(อดีต ส.อบต.) เลขานายกฯ 

พื้นที่ทั้งหมดประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 5,577 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 3,500 คน และในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ถูกกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) สามารถมีได้แค่หมู่บ้านละ 1 คน ต่างจากการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาที่ ส.อบต.มีหมู่บ้านละ 2 คน ส่งผลให้การเลือกตั้ง ส.อบต.ในครั้งนี้มีการแข่งขันกันสูง แต่สำหรับทีม พัฒนาทุ่งขมิ้นสามารถพูดคุยกันได้อย่างลงตัวทั้งหมด และที่สำคัญว่าที่ผู้สมัคร 6 คน ก็เป็นอดีต ส.อบต.ทุ่งขมิ้นทั้งสิ้นและ 1 คนอดีตรองนายก 

โดยว่าที่ผู้สมัครส.อบต.ของทีม ประกอบด้วย 

หมู่ที่1 นางลำดวน ประสมพงศ์ (อดีต ส.อบต.) 

หมู่ที่2 นายประลอง ประสมพงศ์ ( อดีตรองนายก )  

หมู่ที่3 นายประจวบ เกตุแก้ว( อดีต ส.อบต. ) 

หมู่ที่4 นายถวิล กองแก้ว (อดีต ส.อบต.) 

หมู่ที่5 นายเซี้ยน ทองพิบูรณ์ (อดีต ส.อบต.) 

หมู่ที่6 นายภูธเนษฐ(สมทบ) แก้วทอง (อดีต ส.อบต.) 

หมู่ที่7 นายสุชาติสุวรรณศิริ (อดีต ส.อบต.)  

นายธัชพล หวังชูแก้ว หัวหน้าทีม พัฒนาทุ่งขมิ้น  ได้กล่าวถึง นโยบาย 9 ด้าน ก้าวหน้า นำทุ่งขมิ้นสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน 

ด้านที่1 ด้านสุขภาพ จะมีการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพ ภายใต้นโยบายสามเกลอ คือ อบต. อสม. โรงพยาบาล เพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีในเรื่อง สุขภาพดีทั่วหน้า 1 หมู่บ้าน 1 ลานกีฬาต้านยาเสพติด

 ด้านที่2 ด้านการศึกษาและกีฬา มีการยกระดับการศึกษาและพัฒนาสู่สากล มีการส่งเสริมด้านกีฬาและพัฒนาสู่สากลเช่นเดียวกัน 

ด้านที่3 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในทางแยกและจุดเสี่ยงภายในตำบล จัดตั้งศูนย์ อพปร. อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน(ชุดคนเฝ้าเมือง) 

ด้านที่4 ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร จัดให้มี ฟรี WIFI ภายในตำบล 

ด้านที่5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับมาตรฐานถนนปลอดภัยไร้ฝุ่น  ทุกหมู่บ้านมีน้ำประปาและสะอาดทุกหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทั้งตำบล ปรับภูมิทัศน์ คู คลอง แหล่งธรรมชาติ สู่บรรยากาศบริสุทธิ์

ด้านที่6 ด้านประเพณี วัฒนธรรม สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานย้อนยุคตำนานอนุสรณ์สถานทวดทอง ตาเล่อเท่อ ทวดกบ ลดความขัดแย้งสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะภายในหมู่บ้านและตำบล

ด้านที่7 ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ด้านที่8 ด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ตำบลทุ่งขมิ้นเป็นเมืองน่าอยู่

ด้านที่9 อบต.สีขาว ท้องถิ่นโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบ ติดตามการบริหารได้