วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

แม่ทัพน้อยที่ 4 เปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือนให้กับ “ชคต.” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงยิม กรม ร.153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ.ปัตตานี

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ โรงยิม กรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือนให้กับชุดคุ้มครองตำบล โดยมี พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับบัญชา, ผู้บังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้, หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล และผู้เข้ารับการฝึกฯ เข้าร่วมในพิธี

โดยกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการจัดผู้เข้ารับการฝึกฯ มีกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาจากผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึก ชุดคุ้มครองตำบลละ 3 นาย ซึ่งแบ่งการฝึกออกเป็น 4 รุ่น ในรุ่นที่ 1 มีทั้งหมด 41 ชุดคุ้มครองตำบล ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ อำเภอยะรัง, อำเภอปะนาเระ, อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา, อำเภอยี่งอ, อำเภอสุคิริน, อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ในฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และความเข้าใจให้กับชุดคุ้มครองตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนให้กับชุดคุ้มครองตำบล ตลอดจนให้การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของชุดคุ้มครองตำบลประสานสอดคล้องกับชุดปฏิบัติการงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่และชุดเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด และเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

โอกาสนี้ พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า การฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือนให้กับชุดคุ้มครองตำบล มีความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือนของชุดคุ้มครองตำบล สนองนโยบายงานสำคัญของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยเฉพาะในการสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้รวมถึงภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และงานสำคัญอื่น ๆ ซึ่งแผนการฝึกอบรมนี้จะมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของชุดคุ้มครองตำบลเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับชุดปฏิบัติการงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ และชุดเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด

ทั้งนี้ การฝึกอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือนให้กับชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น เป็นแผนงานโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย และข้อสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมีขอบเขตการฝึกอบรม สร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์, สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, การปรับทัศนคติและการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่, กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหลักสิทธิมนุษยชน, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, การเสริมสร้างหมู่บ้านฮูกุมปากัต, การพูดในที่สาธารณะและรวมทั้งการปรับเปลี่ยนบุคลิก ลักษณะท่าทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยทั้งหมดจะเป็นการสร้างเสริมความสามารถในการสื่อสาร และยกระดับศักยภาพของชุดคุ้มครองตำบลในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป