วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ณ อบต.คลองเปียะ

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ โดยมี นายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่ ผู้นำหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมงาน