วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่คณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 3 – 4 เมษายน 2566 โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่คณะผู้เข้าอบรมจากสถานศึกษาในอำเภอเทพา จำนวน 13 โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าในวิชาชีพตามเกณฑ์ ว.PA โดยใช้เทคนิค PLC (With Growth Mindset) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเครือข่ายโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สงขลา 3 (Cluster 3) จำนวน 172 คน ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์