ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) จับมือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) จับมือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนใต้ จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ Deep South Innovation Business Coaching Program


               วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ มีการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ Deep South Innovation Business Coaching Program โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการจำนวนมากที่มาร่วมงานในครั้งนี้


               ซึงคาดหวังในการเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่และพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆเกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่(new business model)โดยกำหนดแผนส่งเสริม Startup/SMEsในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยผลักดันธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้นที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ก่อให้เกิดการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมของประเทศให้ทัดเทียมสังคมโลก โดยธุรกิจดังกล่าวสามารถทำซ้ำ(Repeatable)และขยายตลาด(Scalable)เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด(Exponential growth)สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0ของรัฐบาล


               ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ “การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้นในภูมิภาคชายแดนใต้ (Deep South Innovative Startup)” ที่ สนช. ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจสูงแต่ยังขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน


โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ


               กิจกรรม 3 Days Smart SMEs/Startup เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่แนวคิดทางธุรกิจ และนวัตกรรม ได้นำเสนอแนวคิด เพื่อที่จะได้รับการคัดเลือก เป็น 30 ราย ที่จะได้ร่วมกิจกรรมในช่วงต่อไป


               กิจกรรม Startup 101 / Smart SMEs 101 (8 Weeks coaching) เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมช่วงแรก โดย ผู้ที่ได้คัดเลือก 30 ราย จะได้เข้าเรียนในหลักสูตรการวางแผนทางธุรกิจ และนวัตกรรม อย่างเข้มข้น ในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอด 8 สัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างแผนธุรกิจกำจัดจุดอ่อนทางธุรกิจ และต่อยอดทางธุรกิจสู่ธุรกิจนวัตกรรมต่อไป


               ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมทั้ง 30 ราย จะได้เรียนในคอร์สที่มีมูลค่ากว่า 100,000 บาทต่อคนแล้ว ยังจะสามารถขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)อีกด้วย« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 11, 2019, 05:25:21 PM โดย system man »