วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

COVID-19 ส่งผลโรงพยาบาลใน จ.สงขลาขาดแคลนโลหิตสำรอง โดยเฉพาะกรุ๊ฟ A และ O นายกเหล่ากาชาดสงขลาเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ยืนยันระบบการรับบริจาคมีมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณสุข

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เดิมมีเป้าหมายที่ต้องได้รับโลหิตวันละ 500 ยูนิต กลับลดลงเหลือเฉลี่ยวันละ 100 ยูนิต ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา และพบว่า กรุ๊ป A และ กรุ๊ป O เป็นกรุ๊ปเลือดที่ขาดแคลนมากที่สุด เนื่องจากตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายหน่วยงานต้องยกเลิกกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในการสนับสนุนจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่มีมีสุขภาพดี และมีโรงพยาบาลของรัฐที่ทำหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิต ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา

สำหรับระบบการรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา มีมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณสุขสูงมาก ขอให้ผู้บริจาคมั่นใจในได้เลย โดยในเบื้องต้น จะให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง ตรงตามความเป็นจริง เช่น หากเป็นผู้ที่อาศัย หรือ เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ ส่วนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติด COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อและหายป่วยโดยไม่มีอาการใดหลงเหลืออยู่ให้งดบริจาคโลหิต 3 เดือน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือนแล้ว ร่วมบริจาคโลหิตเร่งด่วนเพื่อช่วยผู้ป่วยได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
4 เม.ย. 63