วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

Ezy Airlines เปิดตัวเครื่องบินลำแรก พร้อมให้บริการไตรมาสที่สาม ปี2568 ตั้งเป้าเชื่อมต่อเศรษฐกิจในภาคใต้ ผ่านสายการบินระยะสั้น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 – สายการบินอีซี่แอร์ไลน์ (Ezy Airlines) จัดงานแถลงข่าวต้อนรับเครื่องบินใหม่ (Soft Opening) ณ ห้องประชุม Colonial Hall โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลล่าหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เปิดตัวเครื่องบินลำแรก พร้อมให้บริการหลังการฝึกนักบินและกัปตันภายในไตรมาสแรกปี 2568 เปิดเส้นทางบิน (Route) จากหัวหินสู่ภาคใต้ เชื่อมโยง เมืองหลัก-เมืองรอง เพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยให้ เติบโตอย่างยั่งยืน

พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานที่ปรึกษา สายการบินอีซี่แอร์ไลน์(Ezy Airlines) บริษัท เอ็ม -แลนดาร์ช จ ากัด ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอากาศยานขนาด 12 ที่นั่ง เปิดเผยว่า Ezy Airlines มีความพร้อมให้บริการเที่ยวบินประจำตลอดจน บริการเช่าเหมาลำ ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นสายการบินระยะสั้น เพื่อเชื่อมภาคใต้ภายใน 60 นาที” ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับ คุณภาพชีวิตผ่านการเปลี่ยนวิถีการเดินทางของคนในพื้นที่ภาคใต้ด้วยการลดระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ข้ามจังหวัด สร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ได้เข้าถึงศักยภาพที่ แท้จริงของพื้นที่ภาคใต้และสามารถส่งเสริมไปยังระดับประเทศได้

Ezy Airlines มีรูปแบบการให้ บริการทั้งเที่ยวบินแบบประจำ ( Schedule Flight) และแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยเปิดตัวเครื่องบิน Cessna 208B Grand Caravan Ex ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ 12 ที่นั่ง ส าหรับฝึกอบรม นักบินและกัปตันในเส้นทางหัวหินสู่ภาคใต้ พร้อมเปิดให้บริการในไตรมาสที่สาม ปี 2568 นี้ โดยใช้ท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางการบิน (Hub) บินตรงสู่เบตง, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส,ภูเก็ต และกระบี

“การเดินทางในพื้นที่ภาคใต้ ต้องเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟผ่านระยะทางรวมกว่า 1,300 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นตรงยาวและคดเคี้ยวตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกตลอดปี ท าให้การเดินทางต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่ง Ezy Airlines มองเห็นโอกาสที่จะเข้ามาตอบโจทย์การเดินทางของคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจที่ต้องการลดเวลา เดินทางข้ามจังหวัดให้ใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้กับการเดินทางส าหรับทุกคน โอกาสในตลาดน่านน ้าใหม่ (Blue Ocean) ที่สร้างมูลค่าให้ทั้งบริษัทฯ นักธุรกิจ ตลอดจนคนในพื้นที่ และสามารถต่อยอด สู่โอกาสธุรกิจใหม่ๆ ตามมา” พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2567 กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางในพื้นที่ภาคใต้กว่า 23 ล้านคน โดยที่ผ่านมา มีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินประมาณ 300,000 คนต่อปี แต่มีจำนวนเที่ยวบินที่ ให้บริการเพียงแค่ 30,000 เที่ยวบิน หรือคิดเป็น 1% เท่านั้น ดังนั้นการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการบริการสายการบิน ในพื้นที่ภาคใต้จึงมีโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ นอกจากนั้นความต้องการเดินทางดังกล่าวมาจากนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และนักลงทุน ที่เป็นรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ ของรัฐบาล

พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร กล่าวถึงแผนการดำเนินธุรกิจ ภายในปี 2567 ว่าบริษัทจะฝึกนักบินและกัปตัน ด้วยเครื่องบิน Cessna C208 B “GRAND CARAVAN” ให้พร้อมสำหรับการบริการแก่ผู้สนใจและนักลงทุนที่ต้องการเปิดบริการทั้งแบบเที่ยวบินระยะสั้นและแบบเช่าเหมาลำใน 4 เส้นทาง ได้แก่ หาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่-นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่-เบตง และหาดใหญ่-นราธิวาส นอกจากนี้ Ezy Airlines มีแผนในการหาพันธมิตร ทางธุรกิจจากทั้งนักธุรกิจ, กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว, โรงแรม, และโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสในสินค้าและบริการใหม่ รวมถึงแผนการตลาดในการจัดแพคเกจพิเศษร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว, โรงแรม, ธุรกิจรถเช่า, เรือโดยสาร รวมทั้งธุรกิจ ในชุมชน เพื่อเพิ่มความสะดวกและคุ้มค่าในการเดินทางอย่างไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้า

สำหรับแผนการดำเนินงานในระยะกลาง 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเพื่อให้ครอบคลุม ภูมิภาคอื่นของประเทศไทยและเชื่อมต่อกับประเทศอื่นในภูมิภาค เช่น มาเลเซีย (ท่าอากาศยานลังกาวีปีนัง และอีโป) และอินโดนีเซียในอนาคต เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้โดยสาร

Ezy Airlines ดำเนินการโดยบริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จ ากัด ผู้ได้รับในอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 92.7 ล้านบาท บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการจัดจำหน่ายอากาศยานขนาดเล็ก และมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางด้วย มาตรฐานบริการที่สะดวกสบายและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ภายใต้แนวคิด “ง่ายทุกการเดินทาง ตรงต่อเวลา สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย” รวมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมแล ะเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการจัดจ าหน่ายตั๋วเดินทาง เพื่อเพิ่ม ความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Smart Airport ของภาครั